روانشناسی فیزیولوژیک - روانشناسی
روانشناسی فیزیولوژیک  
w w w . T e h r a n . i c t r a d . c o m

بسمه تعالی 

خلاصه محتوای دوره آموزشی:

در این دوره آموزشی پایه بیولوژیک و فیزیولوژیک رفتار مورد بررسی قرار می گیرد و همینطور درباره سیستم های حسی بدن، فیزیولوژی هیجان، حافظه و یادگیری و ... مباحث جامعی ارائه می گردد.

هدف دوره آموزشی:

انتظار می رود دانشجویان عزیز بعد از اتمام این دوره آموزشی در موارد زیر مهارت پیدا کنند:

1.      توانایی درک و یادآوری تصویر کلی از روانشناسی فیزیولوژیک

2.      ورزیدگی در درس و داشتن تفکر نقادانه نسبت به تئوری ها، پژوهش ها و کشف های علمی در حوزه روانشناسی فیزیولوژیک

3.      توانایی در بیان چگونگی اتفاقات روانشناسی فیزیولوژیک در اشخاص و درخود شخص

4.      توانایی درک و توضیح ارتباط بین روانشناسی فیزیولوژیک و دیگر موضوعات واقعی موجود در جهان

محتوای دوره آموزشی:

سرفصل های اصلی ارائه شده در دوره آموزشی عبارتند از:

ü     تعریف ، خواستگاه و تاریخچه، روانشناسی فیزیولوژیک

ü     ساختار و عملکرد سیستم عصبی (شناخت نرون و کارکرد آن)

ü     ساختار سیستم عصبی (سیستم عصبی مرکزی و پیرامونی)

ü     روش ها و راهکارهای پژوهش در روانشناسی فیزیولوژیک

ü     سیستم های حسی بدن ( بینایی، شنوایی، حواس تنی و حواس شیمیایی)

ü     خواب و مشکلات خواب

ü     فیزیولوژی هیجان

ü     رفتارهای جنسی

ü     حافظه و یادگیری

ü     گرسنگی و تشنگی و مکانیسم های تغذیه ای

ü     ارتباطات انسانی

ü     بیولوژی درد

فرایند دوره آموزشی:

 

دانشجویان عزیز برای موفقیت در این دوره آموزشی می بایست ترکیبی از آموزش و یادگیری فعالانه داشته باشند گفتگوها و بحث های علمی و عمومی فراوان بین دانشجویان و نیز بین مربی و دانشجویان، دادن کنفرانس های متعدد در دوره آموزشی با موضوعات مرتبط با درس، ارائه فیلم های آموزشی توسط مربی و دانشجویان فعال، نمونه ای از فعالیت های این دوره می باشد. 

به نقل از دکتر باقرزاده گروه مطالعات خانواده- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

جمع آوری : محمد خرازی افرا


 

تصاویری از بیماران پارکینسون   ( جلسه اول ) 

 

 

 

 

 

 

 


 

بیماران دوقطبی  -   (جلسه دوم )

 

 

 

مراحل تشکیل سروتونین   

 

  

 و تصاویری از MESKALIN  

 

 


 

کاهش گابا و بروز بیماری صرع (جلسه سوم)

 

 

اقدام لازم هنگام مواجه با یک فرد که دچار حمله صرع شده 

 


جمع آوری : محمد خرازی افرا

   @number       @number